Roosteren binnen zelfsturende teams

In veel sectoren wordt gewerkt aan de invoering van zelfsturing. Er komt meer verantwoordelijkheid binnen het team te liggen en organisaties moeten het vergroten van de autonomie van de teams ondersteunen met de juiste randvoorwaarden om tot een optimale personeelsplanning te kunnen komen. PlanMen ondersteunt bij de invoering van zelfsturende teams.

Hiermee krijgen medewerkers niet alleen een steeds verdergaande verantwoordelijkheid en autonomie betreffende hun eigen dienstrooster, ze zorgen er in de meeste gevallen ook voor dat er wordt bespaard (3 tot 5%). En niet geheel onbelangrijk, het zorgt voor een betere medewerkerstevredenheid.


Zelfroosteren – volwassenheid

Ook in vele sectoren zie je dat zelfroosteren steeds belangrijker wordt. Bijvoorbeeld in de gezondheidszorg worden nu in veel cao’s de “kanteling van werktijden” opgenomen. De achterliggende gedachte hiervan is dat medewerkers en teams zelf zeggenschap krijgen over de invulling van hun werktijden.

Kenmerkend voor onze aanpak is dat per team wordt gekeken naar de mate van volwassenheid in zelforganisatie ten aanzien van personeelsplanning. Die volwassenheid verschilt immers per team of afdeling.


Zelforganisatie

PlanMen biedt ondersteuning in de transformatie naar meer zelfstandigheid voor je teams, of je dit nu wilt doen d.m.v. zelfsturing, zelforganisatie of zelfroostering. Deze beproefde methode zorgt voor een succesvolle invoer van zelfsturende teams, waarbij dienstverlening verbetert, medewerkers in hun kracht gezet en kosten bespaard worden.

PlanMen onderscheidt 5 stappen om planning en bijbehorende flexibiliteit in te richten met zelfsturende teams. Per team worden de onderliggende thema’s als ruilingen, wensen, flexibiliteit, budgetbewaking, et cetera behandeld. De aanpak zorgt ervoor, rekening houdend met teamvolwassenheid, dat zelfsturende teams binnen budget en formatie de benodigde productie kunnen leveren.


Deze 5 stappen binnen de PlanMen aanpak zijn:

  1. Ontwikkelen sturingsmodel
  2. Assessment teamvolwassenheid
  3. Opleiden
  4. Coaching
  5. Inrichten 


Sturingsmodel

We ontwikkelen een sturingsmodel dat binnen het team gebruikt kan worden om personele inzet goed te regelen en bij te sturen. Elementen van het sturingsmodel zijn o.a.: financiering, visie op productie en de benodigde formatie.


Teamvolwassenheid

Met een assessment en de inzet van Management Drives classificeren we teams aan de hand waarvan de vervolginzet en intensiviteit wordt bepaald.


Opleiden

We trainen de lijnverantwoordelijke(n) en het team (planner of zelfroosterende medewerkers) in het vakgebied van Workforce Management passend bij het volwassenheidsniveau van het team.


Coaching

Indien binnen een team naast het sturingsmodel en de opleidingen extra begeleiding nodig is, bieden wij extra ondersteuning en begeleiding middels coaching sessies.


Inrichten

PlanMen ondersteunt door processen in te richten of te optimaliseren binnen de planningstools die in de organisatie voorhanden zijn. Veelal bestaat dit uit Employee Self Service functionaliteit binnen de planningssoftware eventueel aangevuld met functionaliteit voor rapportage, analyse, sturing en flexibilisering.

Praktische informatie

Oplossingen:

Consultancy

Thema's:

Zelfsturing / zelfroosteren

Meer weten?

Mark Elschot
Naar contactformulier