Forecast model

Bij forecasting worden zaken die op strategisch niveau al zijn voorspeld (budget en bruto/netto factor) omgezet naar wat dat per maand betekent voor de inzetbaarheid van het personeel. Een forecast model vormt de input voor de capaciteitsplanning (tactisch) en is gebaseerd op de voorspelde inzetbaarheid van personeel en de verwachte (fluctuaties in) de vraag. Een forecast model wordt opgesteld aan de hand van o.a. historische gegevens, verzuim, gebruik jaaruren systematiek, marktontwikkelingen en in-, uit en doorstroom, de zogenaamde forecast variabelen.


Voorspelbare vraag

De capaciteitsvraag, die bijvoorbeeld bestaat uit het aantal verkopen, het aantal bezoekers of het aantal patiënten op een spoedeisende hulp, is altijd voorspelbaar als je de historische gegevens analyseert over meerdere jaren.


Voorspelbare uitval

De uitval van inzetbaarheid is op een zelfde manier te voorspellen. Bij de personele planning moet je er van uit gaan dat de uitval fluctueert, maar dat deze goed voorspelbaar is. Dit heeft gevolgen voor de opbouw van de personele bezetting in relatie tot de inzetbronnen


Formatie opbouw

Zowel de vraag en de uitval van inzetbaarheid is voor een groot deel voorspelbaar. Om het deel in vraag en aanbod dat niet te voorspellen is op te vangen, is het van belang om verschillende vormen van inzetbaarheid te hebben en dit al in het forecast model op te nemen. De opbouw van de personele bezetting met verschillende arbeidscontractvormen (vast, oproep, min/max, etc.) is bepalend voor de mate waarin een planproces kan worden geoptimaliseerd. De forecast geeft een eerste indicatie voor het aannamebeleid van HR.

Tussen de diverse sectoren zitten veel verschillen als het op gebruik van arbeidscontracten neer komt. In de sectoren waar vooral veel seizoensgebonden invloeden zijn, zoals de Horeca, Dagrecreatie en Klantcontact omgevingen zijn veel tijdelijke en flexibele contactvormen terug te vinden. Binnen de Overheid, Zorg en Welzijnssector wordt daar in mindere mate gebruik van gemaakt.