Facebook Twitter Linkedin

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik van de website www.planmen.com, (hierna te noemen: de "website") die wordt beheerd door PlanMen gevestigd op het terrein van Landgoed Zonheuvel. Door gebruik te maken van de website ga je akkoord met deze disclaimer.

Intellectuele eigendomsrechten en copyrights
Er is geen sprake van copyright! Kopieer en deel zo veel je wilt. The power of sharing!

Informatie op de website
PlanMen besteedt grote aandacht en zorg aan de informatie die is geplaatst op de website, maar kan niet garanderen dat de website te allen tijde beschikbaar is of dat de aangeboden informatie te allen tijde juist, volledig en/of actueel is. Het gebruik van de website en de daarop aangeboden informatie geschiedt geheel voor eigen risico.

Informatie van derden
Wanneer PlanMen naar websites van derden verwijst, betekent dit niet dat PlanMen, de op deze website aangeboden informatie, producten of diensten aanbeveelt. PlanMen heeft op geen enkele wijze deze informatie, producten of diensten op dergelijke websites geverifieerd. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is derhalve volledig voor eigen rekening en risico.

Uitsluiting aansprakelijkheid
PlanMen aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de website en/of de daarop aangeboden informatie, noch met betrekking tot het gebruik van websites van derden en de daarop aangeboden informatie.

Gebruik van de website
Gebruik van de website, dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van de website in gevaar kan brengen en/of dat de op de website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Beperking tot Nederland
PlanMen beheert de website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de op de website aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als je deze website vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, ben je verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Wijzigingen
PlanMen behoudt zich het recht voor de op de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Toepasselijk recht
Op de website en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met de Website of deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Privacy verklaring
Alle gegevens die door PlanMen via deze website worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk behandeld worden en niet aan derden worden verhandeld. De door jou verstrekte gegevens worden gebruikt om je te informeren over onze dienstverlening, evenementen en workshops. Deze informatie kunnen wij je schriftelijk toesturen, per e-mail of per SMS. PlanMen zal naar aanleiding van jouw verzoek, jouw persoonlijke gegevens uit onze database verwijderen. Dit verzoek kun je richten aan: PlanMen, info@planmen.com onder vermelding van ‘privacy verklaring’.