Facebook Twitter Linkedin

Privacy verklaring

Inleiding

PlanMen hecht veel waarde aan privacy, wij doen er dan ook alles aan om uw persoonsgegevens zorgvuldig te verwerken. Met deze privacyverklaring brengen wij u op de hoogte over hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

Persoonsgegevens worden bij PlanMen verwerkt in overeenstemming met de wettelijle bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere Nederlandse wet en regelgeving betreffende persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens gebruikt PlanMen, en waarom?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Hieronder kunt u zien welke doeleinden dat zijn en welke persoonsgegevens daarbij worden gebruikt.

  • Om een overeenkomst van opdracht te sluiten en om te communiceren, gebruiken wij: NAW-gegevens, gegevens voor communicatie, bedrijfsgegevens en bankgegevens.
  • Wanneer u solliciteert voor een functie, gebruiken wij: NAW-gegevens, gegevens voor communicatie, gegevens over opleiding en werkervaring, andere gegevens die u aan ons verstrekt in het kader van uw sollicitatie.
  • Wanner u deelneemt aan een assessment, worden uiteenlopende persoonsgegevens gebruikt. U wordt daar nader over geïnformeerd wanneer u een aanvraag doet.
  • Bij uitvoeren van onze diensten op het gebied van Workforce Management, gebruiken of zien wij persoonsgegevens die van uw werkgever afkomstig zijn, deze gegevens bevatten: NAW-gegevens, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, functie, beschikbaarheid.
  • Om u deel te kunnen laten nemen aan events of opleidingen, gebruiken wij: naam en e-mailadres, bedrijfsgegevens.
  • Om u een nieuwsbrief te sturen, gebruiken wij: naam en e-mailadres.
  • Om de website te laten functioneren gebruiken wij: IP-adres. Wanneer u het contact formulier gebruikt dan gebruiken wij: naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mailadres.

PlanMen verwerkt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor de gegevens zijn verzameld. Alle persoonsgegevens worden door uzelf of uw werkgever aan ons verstrekt.

Hoe lang bewaart PlanMen mijn gegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Dit houdt in dat wij uw gegevens verwijderen wanneer u geen gebruik meer maakt van onze diensten of wanneer onze opdracht voltooid is tenzij wij de gegevens langer moet bewaren in verband met een wettelijke bewaartermijn.

Beveiligingsmaatregelen

Om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking of verlies, heeft PlanMen de nodige technische- en organisatorische maatregelen genomen.

Zo zijn de ICT-systemen adequaat beveiligd. Verder zijn de medewerkers van PlanMen zich bewust van het belang van uw privacy.

Wanneer wij gebruik maken van andere partijen zien wij erop toe dat zij tevens adequate beveiligingsmaatregelen hebben getroffen.

Doorgifte van gegevens

PlanMen geeft uw gegevens in principe niet door aan landen buiten EU, uw gegevens staan veilig opgeslagen in binnen de Europa. Mocht het voorkomen dat gegevens toch buiten Europa worden gebracht dan worden er passende waarborgen getroffen om uw gegevens te beschermen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wanneer u deelneemt aan een assessments dan is het mogelijk dat daarbij gebruik wordt gemaakt van ‘profilering’. Besluiten hebben geen rechtsgevolgen en er is altijd menselijke tussenkomst mogelijk om de uitkomst toe te lichten. Wanneer u deelneemt aan een assessment wordt u nader geïnformeerd.

Rechten en plichten

U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens verder heeft u het recht: om uw persoonsgegevens aan te vullen of te verbeteren, bezwaar te maken tegen de verwerking, de verwerking te beperken en overdraagbaarheid van uw gegevens. Tot slot heeft u in bepaalde gevallen het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen.

Wanneer u een van deze rechten op uw persoonsgegevens wenst uit te oefenen dan kunt u een verzoek indienen per e-mail. Stuur uw verzoek naar avg@planmen.com. U ontvangt binnen 4 weken een reactie.

In principe bent u niet verplicht om gegevens te verstrekken aan PlanMen. Als u weigert gegevens te verstrekken is het wellicht niet mogelijk om een overeenkomst met u te sluiten.

Indien bepaalde verwerkingen met uw persoonsgegevens op basis van toestemming plaatsvinden, kunt u een gegeven toestemming altijd intrekken.

Klachten

Tot slot willen wij u erop wijzen dat als u het niet eens bent met de verwerking van persoonsgegevens u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie daarvoor www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

U kunt natuurlijk altijd eerst uw onvrede kenbaar maken bij PlanMen. Stuur daarvoor een e-mail naar avg@planmen.com.